بازی جهانی اتللو در ایران

نمایندگان اتللو در ایران

شهریور 89
1 پست
شهریور 88
5 پست
اتللو
6 پست
رورزی
6 پست
reversi
6 پست
othello
6 پست